City:

Ghar Ki Lakshmi Betiyann - TV Shows

 • Episode 581 - 04-06-2011
 • Episode 581 - 04-06-2011
 •       607
        0
 •       Add to Favourite
 • 04
  2012
  20:22 M
 • Adv
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 575
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 575
 •       338,066
        146
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:12 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 380
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 380
 •       73,138
        20
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:27 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 281
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 281
 •       116,116
        36
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:7 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 76
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 76
 •       36,280
        15
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:28 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 372
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 372
 •       91,735
        28
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:40 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 465
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 465
 •       884,927
        494
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  22:12 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 220
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 220
 •       93,651
        26
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:5 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 497
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 497
 •       139,604
        52
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  22:7 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 585
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 585
 •       420,590
        163
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:16 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 590
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 590
 •       353,832
        135
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:25 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 583
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 583
 •       568,998
        206
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 456
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 456
 •       89,214
        36
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:24 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 48
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 48
 •       34,192
        10
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  22:11 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 6
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 6
 •       63,072
        20
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:59 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 151
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 151
 •       242,200
        86
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:49 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 479
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 479
 •       161,733
        49
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:26 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 116
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 116
 •       79,987
        37
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:13 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 325
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 325
 •       86,075
        30
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:7 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 398
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 398
 •       133,757
        60
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:30 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 421
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 421
 •       82,877
        20
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:15 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 573
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 573
 •       238,126
        77
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:21 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 231
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 231
 •       105,257
        47
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  22:8 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 302
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 302
 •       156,400
        66
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  17:24 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 142
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 142
 •       64,787
        40
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:45 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 397
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 397
 •       131,121
        49
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:19 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 89
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 89
 •       28,148
        12
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 50
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 50
 •       35,675
        16
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  22:43 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 159
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 159
 •       3,248,689
        1,513
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  23:19 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 375
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 375
 •       80,605
        25
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:16 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 441
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 441
 •       156,579
        61
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 482
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 482
 •       231,174
        80
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 582
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 582
 •       478,507
        185
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:53 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 570
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 570
 •       201,108
        60
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:10 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 221
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 221
 •       101,404
        36
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:37 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 135
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 135
 •       65,055
        26
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:37 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 533
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 533
 •       142,252
        67
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  32:21 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 324
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 324
 •       88,734
        37
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:59 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 445
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 445
 •       133,194
        47
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:35 M
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 588
 • Ghar ki Lakshmi Betiyann - Episode 588
 •       746,372
        285
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:43 M
Load More Videos