City:

Aapki Antara - TV Shows

 • Aapki Antara - Episode 56 - 05-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 56 - 05-08-2009
 •       106,995
        47
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:26 M
 • Adv
 • Aapki Antara - Episode 173
 • Aapki Antara - Episode 173
 •       94,612
        26
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:12 M
 • Aapki Antara - Episode 101
 • Aapki Antara - Episode 101
 •       50,094
        21
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:18 M
 • Aapki Antara - Episode 18 - 23-06-2009
 • Aapki Antara - Episode 18 - 23-06-2009
 •       51,686
        20
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:35 M
 • Aapki Antara - Episode 31 - 08-07-2009
 • Aapki Antara - Episode 31 - 08-07-2009
 •       43,108
        17
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:59 M
 • Aapki Antara - Episode 174
 • Aapki Antara - Episode 174
 •       136,951
        45
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:7 M
 • Aapki Antara - Episode 14 - 17-06-2009
 • Aapki Antara - Episode 14 - 17-06-2009
 •       66,900
        24
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:10 M
 • Aapki Antara - Episode 74 - 27-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 74 - 27-08-2009
 •       92,238
        40
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:48 M
 • Aapki Antara - Episode 122
 • Aapki Antara - Episode 122
 •       403,061
        224
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:23 M
 • Aapki Antara - Episode 87 - 11-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 87 - 11-09-2009
 •       87,534
        34
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:28 M
 • Aapki Antara - Episode 57 - 06-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 57 - 06-08-2009
 •       69,749
        24
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:54 M
 • Aapki Antara - Episode 88 - 14-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 88 - 14-09-2009
 •       819,074
        398
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:2 M
 • Aapki Antara - Episode 111
 • Aapki Antara - Episode 111
 •       260,992
        127
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:28 M
 • Aapki Antara - Episode 150
 • Aapki Antara - Episode 150
 •       49,985
        18
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:41 M
 • Aapki Antara - Episode 132
 • Aapki Antara - Episode 132
 •       53,739
        20
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:9 M
 • Aapki Antara - Episode 40 - 17-07-2009
 • Aapki Antara - Episode 40 - 17-07-2009
 •       4,090,973
        2,062
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:22 M
 • Aapki Antara - Episode 144
 • Aapki Antara - Episode 144
 •       60,545
        31
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20 M
 • Aapki Antara - Episode 65 - 18-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 65 - 18-08-2009
 •       47,540
        14
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:26 M
 • Aapki Antara - Episode 137
 • Aapki Antara - Episode 137
 •       40,977
        14
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  18:37 M
 • Aapki Antara - Episode 55 - 05-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 55 - 05-08-2009
 •       59,606
        23
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  18:35 M
 • Aapki Antara - Episode 19 - 24-06-2009
 • Aapki Antara - Episode 19 - 24-06-2009
 •       45,016
        16
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:24 M
 • Aapki Antara - Episode 113
 • Aapki Antara - Episode 113
 •       89,218
        39
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:43 M
 • Aapki Antara - Episode 66 - 19-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 66 - 19-08-2009
 •       48,448
        15
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:4 M
 • Aapki Antara - Episode 148
 • Aapki Antara - Episode 148
 •       132,002
        50
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:41 M
 • Aapki Antara - Episode 76 - 31-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 76 - 31-08-2009
 •       57,001
        25
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  18:54 M
 • Aapki Antara - Episode 72 - 26-08-2009
 • Aapki Antara - Episode 72 - 26-08-2009
 •       129,289
        56
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:24 M
 • Aapki Antara - Episode 49 - 29-07-2009
 • Aapki Antara - Episode 49 - 29-07-2009
 •       226,557
        67
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  20:2 M
 • Aapki Antara - Episode 83 - 08-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 83 - 08-09-2009
 •       42,012
        12
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:5 M
 • Aapki Antara - Episode 98 - 24-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 98 - 24-09-2009
 •       85,288
        43
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:13 M
 • Aapki Antara - Episode 95 - 22-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 95 - 22-09-2009
 •       155,824
        66
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:30 M
 • Aapki Antara - Episode 154
 • Aapki Antara - Episode 154
 •       89,685
        31
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:35 M
 • Aapki Antara - Episode 103
 • Aapki Antara - Episode 103
 •       58,638
        17
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:20 M
 • Aapki Antara - Episode 1 - 01-06-2009
 • Aapki Antara - Episode 1 - 01-06-2009
 •       419,551
        177
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  23:52 M
 • Aapki Antara - Episode 164
 • Aapki Antara - Episode 164
 •       144,211
        44
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  21:3 M
 • Aapki Antara - Episode 155
 • Aapki Antara - Episode 155
 •       78,751
        35
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:52 M
 • Aapki Antara - Episode 131
 • Aapki Antara - Episode 131
 •       57,083
        26
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:30 M
 • Aapki Antara - Episode 99 - 25-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 99 - 25-09-2009
 •       44,819
        14
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:40 M
 • Aapki Antara - Episode 90 - 16-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 90 - 16-09-2009
 •       106,362
        38
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:30 M
 • Aapki Antara - Episode 93 - 18-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 93 - 18-09-2009
 •       82,454
        21
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  18:51 M
 • Aapki Antara - Episode 97 - 23-09-2009
 • Aapki Antara - Episode 97 - 23-09-2009
 •       51,099
        19
 •       Add to Favourite
 • 28
  2012
  19:18 M
Load More Videos